top of page

English version follows below Swedish


För dig som inte vet vad “Zero waste” innebär så syftar det till att lämna så lite avfall efter sig som möjligt och sträva efter att inte lämna något avfall efter sig. Detta har väldigt positiva effekter på klimatet eftersom det drar ner nyproduktion och förbrukning avsevärt. Och det innebär inte “dead end” för ekonomin som en del argumenterar utan handlar om att ändra riktning. Och lika stadigvarande som förändring är så kommer det alltid finnas bakåtsträvare. Vad kan du göra då för att lämna efter dig så lite avfall som möjligt? Det kanske känns hopplöst men det finns faktiskt mycket du kan göra. Nedan delar jag med mig av några få tips.


- Köp inte engångspåsar i butik eller ta engångspåsar när du plockar frukt och grönsaker. Ta med en egen korg eller tygpåse till affären. Använd bärkasse i tyg när du handlar mat och självklart helst en begagnad sådan. En bra tygpåse kan hålla livet ut och går inte sönder lika lätt som en plastpåse. Då undrar du såklart vad du ska kasta dina hushållssopor i? I affären finns stort utbud av avfallspåsar gjorda i återvunnen plast eller ännu bättre, komposterbara plastpåsar. Har de inte sådana, be dem ta in. Dessutom kostar de betydligt mindre än de engångskassar du släpar hem från affären varje gång. Gör det till en vana att alltid ha en tygkasse i väskan.


- Köp inte nya kläder. Senaste forskning visar att textilindustrin är en av de största bidragen till klimatförändring. Förutom de massiva växthusgasutsläppen så bidrar den också till giftutsläpp i närmiljön och innebär oftast usla arbetsförhållanden i textilfabrikerna. Som konsument har vi makt och kan bojkotta storföretag som bara vill tjäna pengar på slit och släng snarare än kvalité. Idag finns omfattande utbud av secondhandaffärer i Sverige, även online. Inte sällan går det att hitta helt oanvända kvalitétsplagg eller fina vintagekläder som håller sig fräscha år efter år. Laga dina kläder. Ibland är det bara en dragkedja som gått sönder. Varför inte köpa en ny dragkedja istället för en helt nytt plagg och damma av symaskinen och sy på den gamla? Om du inte äger en symaskin eller kan sy, så har du kanske en vän som kan göra det. Eller varför inte lämna in till närmaste sömmare eller sömmerska?


- Ta dina skor till en skomakare. Skomakare kan göra underverk. De kan byta sulor och klackar och få en sko som ser redo ut att kasseras att se ut som ny. Du kan behålla dina favoritskor och bidrar minimalt med avfall och utsläpp.


- Kasta inte gamla möbler och köp inte nya. Om du verkligen vill bli av med din möbel sälj den eller skänk bort den. Du kanske tror att ingen vill ha din gamla byrå men faktum är att det finns tillräckligt med fattiga människor i Sverige som inte har råd med möbler. Genom att sälja eller skänka bort den har du inte bara gjort miljön en tjänst utan kanske även någon annan nöjd. Laga dina möbler eller köp second hand. Har du gamla massiva möbler så släng dem inte. Kvalitén på gamla möbler är rena hantverk och inte ens jämförbara med dagens billigt producerade slit- och släng spånskivsmöbler. De kanske ser tråkiga ut men med slipmaskin, nya knoppar och lite färg kan du i princip skapa nya möbler och dessutom varar de år ut och år in.


- Använd inte wettextrasor eller disksvampar i syntetmaterial. Förutom att de oftast nöts ner snabbare så lämnar de mikroplaster efter sig i avloppet. Idag finns stort utbud av disktrasor och svampar i naturmaterial som håller år ut och år in. När de nöts lämnar de heller inga skadliga mikroplaster efter sig.


- Handla zero waste hud- och hårvård. Förutom transporter och återvunnen kartong så lämnar du nästan inget avfall när du handlar på Ecogenuine då alla våra produkter är 100% komposterbara. Tänk på att emballagen från Lamazuna och Ethique ser ut som vanligt papper men är komposterbara och särskilt framtagna för detta ändamål. Vanligt papper kan du alltså inte kompostera men dessa emballage kan du gräva ner i din trädgård.

Ingen förväntar sig att du ska lämna noll avfall efter dig från en dag till en annan men att hela tiden ha minimal konsumtion i åtanke och tänka efter innan du handlar kan göra stor skillnad. Det finns oändligt med lösningar när det kommer till att minska avfall. Bara fantasin sätter gränser. De mesta du äger behöver du inte. Köp inte de där onödiga små plastgrejorna. De kommer inte göra dig lyckligare. En hälsosammare planet gör.

 

For those of you who do not know what "Zero waste" entails, it aims to leave minimal waste behind and strive not to leave any waste at all. It has a very positive effects on the climate as it significantly reduces production and unnecessary consumption. Some may argue it would be "dead end" for the economy although it is rather a shift than an end. But as steady as change is, there will always be reactionary people. What can you do to leave as little waste as possible? It may seem hopeless but there is actually a lot you can do. Below I share a few tips.


- Do not buy disposable grocery bags or disposable bags when buying fruits and vegetables. Bring your own basket or reusable bag to the store. Use a carrier bag in textile when you buy food. A good textile carrier bag could last a lifetime and does not burst as easily as a plastic bag. Then of course you wonder what bag to use for your bin? The stores usually have a variety of garbage bags made from recycled plastic or better yet compostable plastic bags. If they do not have them, ask them to take them in. In addition, they cost significantly less than the disposable plastic bag you bring home from the store every time you go grocery shopping. Make it a habit to always have a textile bag in your purse. - Do not buy new clothes. Lastest research shows that the textile industry is one of the main contribute to climate change. In addition to the massive greenhouse gas emissions, it also contributes to toxic wastes in the local environment, which often entail poor working conditions for employees in the textile factories. As consumers, we have the power to boycott and set standards for companies only looking to make a huge profit from wear and tear rather than quality and sustainability. Today, there a lots of second-hand shops in Sweden, including online. It is not rare to even find never-worn quality clothes or fine vintage remaining in good condition year after year. Fix and repair your clothes. Sometimes it's just a broken zipper. Why not buy a new zipper instead of a brand new clothing item, dust off the sewing machine and sew on a new one? If you do not own a sewing machine or the ability to sew, perhaps your friend may or why not hand it in to the nearest seamstress?

- Take your old shoes to a shoemaker. Shoemakers can do wonders. They can change soles and heels and make a shoe ready to be tossed looking like a new pair. You can hold on to your favourite shoes and reduce waste and emissions at the same time.

- Do not throw away old furnitures and buy new ones. If you really want to get rid of a furniture, sell it or give it away. You may think that no one wants your old dresser but the truth is that there are enough poor people in Sweden who cannot afford furnitures. By selling or donating it, you do someone else a favour as well as the environment. Repair your furniture or find it on second hand. If you own an old solid furniture, do not throw it away. The quality of old furnitures are real craftsmanship and are not even comparable with the present cheaply produced chipboard furnitures. They old ones could look a bit sad, but with a sanding machine, new handles and color, you can basically create a new one lasting more than a lifetime.

- Do not use wettex cloths or dish sponges in synthetic materials. In addition to the fact that they are usually torn easily, they leave microplastics running out in the drain. Today there are many selections of dishcloths and sponges in natural materials lasting year after year and they do not leave harmful microplastic residuals.

- Buy zero waste hair and skin care. Apart from transport and recycled cardboard, you leave almost no waste when you shop at Ecogenuine as all our products are 100% compostable. Keep in mind that the packaging from Lamazuna and Ecogenuine looks like ordinary paper but is compostable and specially developed for this purpose. You can not compost ordinary paper, but you can dig these packages down in your lawn if you like.

No one expects you to leave zero waste behind from one day to another but consuming minimal at all times and wisely reconsider a purchase can make a huge difference. There are endless solutions when it comes to reducing waste. Only lack of imagination is preventing you. Most of the things you own you do not need. Do not buy those unnecessary little plastic things. They will not make you happier. A healthier planet will.

9 visningar0 kommentarer

English version follows below Swedish


Hur vårdar man ett skägg, hur får man det att växa och vilken form ska skägget ha? Om du har har svårt att få ordning på skägget eller svårt att få det att växa kommer fem tips nedan som förhoppningsvis kan hjälpa dig till en bättre kvalité på ditt skägg och hur du bäst tar hand om det.

1. Tvätta skägget.

Använd ett schampo som är avsett för skägg och inte vanligt schampo eller tvål då skägget riskerar att torkas ut och ge upphov till klåda, mjäll och/eller torr och irriterad hud. Skäggschampo är speciellt framtagna för skägg och är mildare och skonsammare än vanliga schampo. Torka skägget försiktigt med en handduk och undvik att skrubba eller gnugga skägget då det kan skapa tovor eller ge kluvna toppar.

T.v. "Sweet & Spicy" by Ethique är framtaget för både skägg och hår och skapar fin volym på ditt skägg. T.h. "Tip to Toe" by Ethique är schampo och röklödder i en och samma bar. Löddrar rikligt och krämigt och är så snällt att det dessutom kan användas som duschcreme.


2. Kamma skägget.

Kamma eller borsta skägget för att undvika att det bildas tovor. Kammen drar ut hudens egna talg som skyddar skäggstråna. Förutom det ser ett kammat skägg snyggt och välvårdat ut.


3. Använd skäggolja och/eller skäggbalm.

Om du bestämt dig för att låta skägget växa är det också viktigt med återfuktning. Använd skäggolja för själva huden. Oljan ser till att huden undertill inte kliar eller blir irriterad. Skäggolja förebygger också mjäll om du lätt får mjäll i skägget. Oljan skyddar även stråna. Skäggbalm ger själva skäggstråna fukt och är enbart till för själva stråna. Ett torrt skägg blir skört och lätt irriterat om det ska stylas.


4. Trimma skägget.

Att trimma skäggtopparna är A och O för ett välvårdat snyggt skägg. Hur ofta beror såklart på hur fort det växer men för de flesta är varannan vecka lagom. Om du inte är bekväm med att klippa skägget själv, besök en barberare. De är proffs och använder sig av verktyg som ger dig kvalité på både rakning och klippning.


5. Forma skägget.

Kan du odla skägg så kan du även nyttja fördelen med ändra ansiktets form med hjälp av ditt skägg. Om du till exempel har ett smalt ansikte och önskar bredare käke kan du låta skägget växa till ordentligt för att skapa illusionen av ett bredare. Har du ett brett och runt ansikte eller väldigt breda käkar kan du trimma skägget ganska kort på båda sidor för att skapa illusionen av ett jämnare och smalare ansikte.


Hoppas tipsen kommer till nytta för alla er som odlar skägg!

 

How do you best care for your beard, how do you make it grow and which beard style suits you? If you have difficulties getting your beard in shape or struggle with growth, here are five tips that may help you achieve a better quality of your beard and how to best care for it.


1. Wash your beard. Use a shampoo made for beard and avoid regular shampoos and soaps as they may dry out your beard and generate itching, dandruff and/or irritated skin. Beard shampoos are especially formulated for beards and are soothing and mild. Dry your beard gently with a towel and avoid scrubbing or rubbing as it may tangle and split the ends.Left image, "Sweet & Spicy" by Ethique is a shampoo developed for beard and hair and increase volume in your beard. Right image, "Tip to Toe" by Ethique is shampoo and shaving foam in one bar. The bar creates a rich and creamy lather and is gentle enough to be used as a shower cream.


2. Comb the beard. Comb or brush the beard to prevent tangling. Combing helps the skin's own sebum to be added into the beard and provide a natural barrier. On top of that a combed beard appears more well-groomed and attractive.


3. Use beard oil and / or beard balm. If you have decided to grow beard, moisturising is important. Use beard oil for the skin underneath. The oil ensures that the skin underneath does not itch or become irritated. Beard oil also prevents dandruff if you easily get dandruff. The oil also protects the beard strands. Beard balm gives the beard strands moisture and is made for strands alone. A dry beard becomes brittle and easily irritated when being styled.


4. Trim the beard. Trimming the beard is a must for a well-groomed, beard. How often it needs to be trimmed depends on how fast it grows, but for most people, every other week is enough. If you are not comfortable cutting the beard yourself, visit a barber. They are professionals and use tools for excellent shaving and trimming.


5. Shape the beard.

If you manage to grow a beard then you may use the advantage of it to reshape your face. If you have a narrow face and would like to add some width to your jaws, you can let the beard grow thick on the sides to create the illusion of a wider face. If you have a wide and round face or very wide jaws, keep the beard shortly trimmed on the sides to create the illusion of a smaller and more narrow face.


Hope the tips comes in handy for everyone who grows a beard!

35 visningar0 kommentarer

English version follows below Swedish


Eftersom vi lever i en värld som genomsyras av ideal av och för vita människor, inklusive hår, vill jag lyfta fram hårvård för andra hårtyper, som till exempel min 9-åriga mixade dotters hårtyp. Hon har lockigt hår mellan hårtyperna 3c/4a. Ett ömtåligt mjukt hår som formar härliga korkskruvar i storlek av en penna i diameter. Håret blir lätt torrt och kan se grovt ut men är väldigt mjukt, fint och skört. Med rätt hårvård och kärle framträder håret i sin rätta och naturliga form.


Så hur gör vi då?

På daglig basis återfuktar vi håret genom att spraya det med vatten och försiktigt reda ut det med fingrarna. Jag föredrar att använda fingrarna och likaså min dotter då det ter sig mer varsamt och fukten masseras in i lockarna som återgår till sin naturliga och vackra form. När håret är utrett lägger vi i lite jojobaolja i hårbotten och topparna. Cirka en gång i veckan tvättar vi håret med enbart balsam och varannan vecka med schampoo. Innan schamponering gör vi en så kallad "pre-poo treatment". Vi fuktar håret med vatten och "kapslar" sen in fukten med kokos- och olivolja som får verka i minst två timmar.

Vi använder Lamazuna's schampobar, "Vanilla & Coconut", för torrt hår. Schampot är ekologiskt, innehåller enbart naturliga ingredienser och är såklart paraben-, silikon-, och sulfatfritt. Schampot är mycket milt och lämnar inte en sträv känsla efter sig som ett vanligt schampo kan göra.
Efter schamponering lägger vi i balsam, “Untangled” från Ethique för barn. Precis som namnet säger så gör den just detta, untangles. Vi kammar ut håret med balsamet i med en glestandad kam från GHD, “Detangling comb”. Kammen är av bra kvalité och har inga vassa kanter på bladen som kan skada håret. När balsamet är ursköljt kramar vi försiktigt ur håret med en handduk, lägger i jojobaolja och låter det självtorka.


Nattetid försöker jag få min dotter med att sova med en bonnet men tyvärr upplever hon att den kliar lite I kanterna och dessutom tenderar den att åka av då hon rör sig väldigt mycket när hon sover. Därför nöjer vi oss just nu med att ha håret uppsatt i en "pineapple" och ibland en "stocking" om håret är flätat.


Sist men inte minst klipper vi topparna minst två gånger per år. Det gör underverk för slitna toppar, håret trasslar sig mindre och är betydligt lättare att kamma och reda ut.

Bild på min dotters fantastiska hår. Hon är superstolt över sitt vackra hår och gillar allra bäst att ha det utsläppt!Önskar alla en bra hårsöndag!

 

Since we live in a world that is permeated of ideals by and for white people, including hair, I would like to uplift hair care for other hair types, such as my 9-year-old mixed daughter's hair type. She has curly hair between the hair types 3c/4a. A delicate and soft hair forming beautiful corkscrews at the size of a pencil in diameter. The hair becomes easily dry and can appear coarse, but is actually soft, fine and brittle. With proper care and love, the hair comes out in its real and natural shape. So how do we care for her hair? On a daily basis, we moisturise the hair by spraying it with water and gently untangle it with our fingers. Both me and my daughter prefer to use fingers as it is more gentle and the moisture is massaged into the curls which return to their natural and beautiful shape. Once untangled, we apply jojoba oil to the scalp and hair. About once a week we wash her hair with conditioner only and every two weeks with shampoo. Before shampooing, we do a so-called "pre-poo treatment". We moisten the hair with water and seal it with coconut and olive oil, which is left in for at least two hours.


We use Lamazuna shampoo bar “Vanilla & Coconut” for dry hair. It's organic, contains only natural ingredients and is of course free from silicons, parabens and sulphate. The shampoo is very mild and does not leave a bristly feeling as many regular shampoos may do.
After shampooing we add conditioner, “Untangled” by Ethique for kids. Just as the name says, it does what it says, untangles. Leaving the conditioner in, we comb the hair with a sparse comb from GHD, “Detangling comb”. The comb is of great quality and has no sharp edges on the blades that may damage the hair. After rinsing the hair we gently squeeze the hair with a towel, add some jojoba oil and let it air dry.


Night time I try getting my daughter to wear a bonnet, however she finds it a bit itchy and it tends to come off as she moves around a lot in her sleep. Most of the times we settle for putting the hair up in a “pineapple” or wear a stocking if the hair is braided.


Last but not least we cut the ends at least twice a year. This does wonders to split ends, the hair tangles a lot less and makes detangling a whole lot easier.


Image of my daughter's amazing hair. She is incredibly proud of her beautiful hair and prefers to wear it down!Wish you all a good hair Sunday!

18 visningar0 kommentarer
bottom of page