top of page

Uppdaterat: 11 feb. 2021

English version follows below Swedish


Julen är snart här och Ecogenuine vill gärna dela med sig av fyra klimatvänliga och billiga julklappstips.

Ge bort mat

Ge bort en tallrik med julmat (klimatvänlig sådan såklart, gärna ekologiskt, vegetariskt och närodlat) till någon du vet sitter själv och kanske tappat all lust för att laga mat. Gör en paj, baka ett bröd, fyll en korg med frukter och annat gott eller gör en vegetarisk paté att ge bort. Vägen till någons hjärta går via magen.


Skänk till välgörenhet

Istället för att köpa massa småprylar som ingen behöver eller vill ha så samla ihop din julbudget och ge till något där du vet det verkligen kan göra skillnad. Julklapp som kommer kännas bra både för klimatet och den som får den.


Tillverka dina julklappar

Plocka fram din kreativa sida och tillverka egna julklappar. Måla om en gammal skål, dekorera en gammal spegel eller sy om ett gammalt klädesplagg och ge bort. Låt fantasin flöda och se potential i dina gamla prylar. Trots att du inte har köpt något nytt har du ändå lyckas ge någon nåt nytt.


Ge bort din tid

Det absolut dyraste, finaste och mest värdefulla du äger och kan ge någon annan människa är din tid. Ring en vän du inte pratat med på länge, gå på en promenad med din mormor (med tryggt avstånd såklart), lek extra långa stunder med dina barn, bjud in någon till videosamtal på julafton som du vet kommer sitta själv på grund av coronan. Onekligen uppskattat av de som håller dig kär.

 

Christmas is here soon and Ecogenuine would like to share four climate-friendly" and affordable tips for Christmas presents.


Give away food Give a plate of Christmas food (climate-friendly choices of course, preferably organic, vegetarian and locally grown) to someone you know may be sitting alone and may have lost all will to make a dinner for themselves. Make a pie, bake a loaf of bread, fill a basket with fruits and other goodies or make a vegetarian pâté to give away. The way to someone's heart goes through their belly.


Donate to charity Instead of buying a lots of small things that no one needs or wants, summarise your Christmas budget and give it away where you know it can really make a difference. A Christmas gift who will serve both the climate and the one in need well.


Make the Christmas gifts by yourself

Bring out your creative skill and make the Christmas presents by yourself. Repaint an old bowl, decorate an old mirror or sew on an old clothing item into a new one and give away. Let your imagination flow and find potential in your old stuff. Despite that you haven't purchased anything new, you have still managed to give someone something new.


Give away your time The absolute most expensive, nicest and most valuable thing you give another person is your time. Call a friend you haven't talked to in a long time, go for a walk with your grandmother (in a safe distance of course), spend extra long time playing with your children, invite someone for a video call on Christmas Eve, who you know may be sitting alone due to the corona. Undeniably appreciated by the people who loves you.

11 visningar0 kommentarer

Uppdaterat: 11 feb. 2021

English version follows below Swedish

Jo, för produktion av palmolja får förödande konsekvenser. Trots detta, är palmolja mycket vanlig och finns i allt från godis, kakor och snacks, skönhets- och hygienprodukter, stearinljus och till med biobränsle. Varför är då palmolja så vanlig? Palmolja en är en effektiv växt, har många användningsområden och är mycket billig. Ironiskt nog har den ett alldeles för högt pris, då den orsakar enorma förödelser för både människor och miljö.


Palmolja utvinns ur frukten från oljepalmen (Elaeis guineensis) och kommer ursprungligen från tropiska Afrika, men odlas även idag i tropiska Central- och Sydamerika och Sydostasien. En enda oljepalm ger flera tusen frukter. Den mesta av palmoljan kommer från Indonesien som är världens största producent av palmolja och producerar 50% av all världens palmolja. Odlingarna i Indonesien motsvarar halva Sveriges yta. Palmolja säljs till ett mycket lågt pris och är en av de bidragande orsakerna till att efterfrågan av palmolja är så stor. I västvärlden ökar efterfrågan på biobränsle, vilket i sin tur leder till ytterligare efterfråga av palmolja. Hälften av all palmolja som importeras till EU, är avsedd enbart för biobränsle. Tack vare ökad efterfrågan så ökar också produktionen i många länder, länder som ofta har hög korruption bland makthavare och/eller saknar reglering av skogsskövling. För att skapa plats åt oljepalmsplantagerna, skövlas värdefull regnskog och viktiga torvmarker utdikas. I flera länder finns redan många mindre lokala oljepalmsodlare och i takt med ökad efterfrågan, pressar multinationella företag tillsammans med korrupta myndigheter, lokala odlare att utöka sin odling och sälja till multinationella företag. Om de vägrar sälja tas marken tas ifrån dem och/eller tvångsförflyttas boende och markägare. Hoten och utpressningarna leder till en mycket orättvis handel där mindre lokala odlare alltid får extremt dåligt betalt och gör mycket liten vinst till skillnad från stora exportörer. Dessutom används ofta parakvat, ett bekämpningsmedel så giftigt för människor och djur, att användningen är totalförbjuden inom EU.Oljepalmsplantage

I takt med att regnskogen försvinner, så försvinner även de arter som är direkt beroende av regnskogen, orangutanger och tigrar men även mindre djur och enorma mängder växter, svampar och insekter. Skövlingen bidrar dessutom till klimatförändringar, både direkt och indirekt, då avskogningen frisätter väsentliga mängder koldioxid, samt tar bort de träd som binder koldioxid direkt från atmosfären och producerar syre. Även vattnets kretslopp påverkas, då regnskogen binder de stora mängder vatten som faller med tropiska regn. Regnskogen är dessutom en viktig källa för mediciner. Mer än 25% av all världens mediciner, inklusive essentiell antibiotika kommer från regnskogen.


Som konsument kan det det vara svår att veta vilka produkter som innehåller palmolja, då de många gånger anges som vegetabilisk olja. Sedan december 2014 måste dock alla EU-länder, ange vilket vegetabiliskt fett eller olja livsmedlet innehåller. Tyvärr finns det ingen reglering av import av palmolja. Efter att det för omvärlden blivit känt, under vilka förhållande palmolja produceras bildades organisationen RSPO-märkningen (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Med denna märkning, ska producenter som vill märka sina produkter, uppfylla vissa kriterier. Kriterierna tillåter dock en viss skogsavverkning och dessutom efterlever få producenter de åtagande märkningen innebär. Trots att denna märkning ställer vissa krav på producenterna, så finns ännu ingen hållbar palmoljeproduktion och för att inte bidra till regnskogsskövling bör man därför som konsument helt avstå från produkter med palmolja. Palmoljan finns även utanför grossisthandlarnas hyllor, där den inte är lika synlig. Till exempel har Svenska AP-fonderna gjort investeringar i ett av världens största palmoljebolag, Wilmar International, som producerar palmolja i både Indonesien och Uganda och bidragit till enorma mängder skövlingar samt skapat förödande konsekvenser för många fattiga människor som förlorat både hem och inkomstkälla. Över 100 000 orangutanger har utrotats under de senaste femton åren och förekomst av barnarbete kan direkt länkas till företaget.


En hållbar produktion av palmolja skulle vara det mest önskvärda men står inför stora utmaningar. Idag är det omöjligt att skilja hållbar, från icke hållbar, och de certifieringar som finns bannlyser inte regnskogsskövling eller andra hemska konsekvenser som följer med oljepalmsodling. Det bästa du kan göra som konsument, är därför att helt avstå från palmolja eller ställa krav på butiker och politiker. Var en medveten konsument, vare sig det gäller inköp av schampo, stearinljus eller fondsparande.

 

Well, for the production of palm oil has devastating consequences. Despite this, palm oil is very common and can be found in everything from sweets, cakes and snacks, beauty and hygiene products, candles and even in biofuels. Then why is palm oil so common? Palm oil is an efficient plant, has a wide range of usage and is very cheap. Ironically, the price we pay is very high due to the devastation left on both people and the environment.


Palm oil is extracted from the fruit of the oil palm (Elaeis guineensis) and originally grow in tropical Africa, but is also agricultured today in tropical Central and South America and Southeast Asia. A single palm tree produces thousands of fruits. Most of the palm oil today comes from Indonesia, which is the world's largest producer of palm oil and produces 50% of all the palm oil in the world. The area of the plantations in Indonesia correspond to half of Sweden. Palm oil is sold at a very low price and is one of the main reasons the demand for palm oil is so high. The demand for biofuels is increasing in the Western world, which has led to further demand of palm oil. Half of all palm oil imported into the EU is solely intended for biofuels. As a result of increasing demand, production is also increasing in many countries. Same countries often struggle with wide spread corruption among political leaders, and/or lack regulations of deforestation. To make space for oil palm plantations, valuable rainforest is being cleared and important peatlands are being drained. Most of these countries also already have established minor local oil palm plantations, who are, as demands increases, forced or threatened to expand their plantations and sell to multinational companies and corrupt politicians, to an unreasonably low price. If they refuse, they are driven from their lands and forced away from their homes. These threats and extortion lead to an unfair trade where minor local cultivators make very low profit as oppose to the large exporters. Besides that, paraquat is often used, a pesticide so toxic to human and animals, it has been completely banned within the EU.

Oil palm plantation


Along with deforestation of the rainforest, comes the extinction of it's species, such as orangutans and tigers but also smaller animals, a huge amount of plants, fungi and insects. The deforestation also contributes to climate change, both directly and indirectly as it releases significant amounts of carbon dioxide, in terms of firewood fuel and burning of the ground and removes the trees that bind carbon dioxide directly from the atmosphere, to produce oxygen. The water cycle is also affected, as the rainforest binds large amounts of water, falling with tropical rain. The rainforest is also an important source for medicines. More than 25% of all the world's medicines, including essential antibiotics, come from the rainforest.


As a consumer, it is difficult to know which products contain palm oil, as they are often listed as vegetable oil. However, since December 2014, all EU countries must state which vegetable fat or oil the food contains. Unfortunately, there is no regulation on the import of palm oil. When the knowledge of the horrifying production of palm oil became known to the rest of world, the organisation RSPO label (Roundtable on Sustainable Palm Oil) was formed, to ensure production lived up to certain standards. With their marking, producers who wish to mark their products, must meet certain criteria. However, the criteria allow a certain amount of deforestation and, in addition, few producers comply with the commitments the marking entails. Despite the fact that this marking places certain demands on producers, there is still no sustainable palm oil production and in order not to contribute to rainforest deforestation, consumers should therefore completely opt out of products with palm oil. Palm oil is also present in less obvious consumption. For example, the Swedish AP funds have made investments in one of the world's largest palm oil companies, Wilmar International, which produces palm oil in both Indonesia and Uganda and contributed to huge amounts of deforestation and created devastating consequences for many poor people who lost both homes and sources of income. Over 100,000 orangutans have been eradicated over the past fifteen years due to their production and the occurrence of child labor is also directly linked to the company. Sustainable production of palm oil would be most desirable but still faces major challenges. Today, it is impossible to distinguish sustainable from unsustainable and the certifications that exist do not ban deforestation or other devastating consequences that come with oil palm cultivation. The best thing you can do as a consumer is to opt out or ask for palm oil free products and lobby politicians. Become an aware consumer, whether it is the purchase of shampoo, candles or placement of funds.

92 visningar0 kommentarer

English version follows below Swedish


Det börjar närma sig jul och många förknippar säkert julen med god mat, julgran, mys med familjen och sist men inte minst julklappar. Julklappar har för många och framför allt för barnen tagit över julen, mycket tack vare kommersiell påverkan. Tyvärr så handlas det alltför mycket onödiga saker över julen. Saker som sällan håller länge eller faktiskt uppskattas av hen som får. Detsamma gäller ofta födelsedagspresenter, särskilt om det är till någon du inte känner väldigt väl. Men det finns faktiskt saker man kan ge bort som är nödvändiga och uppskattas. En bra gåva är mat. Alla människor behöver mat och med lite fantasi är det lätt att sätta ihop en fin present med matvaror. Välj ekologiskt och närodlat och ge till någon som fyller år eller som julklapp. Och hade det inte varit för corona så hade massage eller liknande också varit en utmärkt present. Eller varför inte ge bort en schampobar? De flesta människor använder schampo. Förutom att de kommer i en plastfri förpackning så lämnar den också minimalt med avfall efter sig. Uppskattat och enkelt. Ecogenuine säljer "Trial Packs" från Ethique. I den finns schampoo, balsam, body butter och ansiktstvätt. Perfekt som present eller julklapp och definitivt ingen onödig sak. Håll utkik efter våra nyheter inför julen! Du hittar garanterat nåt som passar alla.


Önskar dig en trevlig fredag!"Trial Pack från Ethique"

 

Christmas is approaching and many people probably associate Christmas with good food, Christmas tree, cosiness with the family and last but not least Christmas gifts. For many people and especially children, Christmas gifts have taken over Christmas, much thanks to commercial influences. Unfortunately, too many unnecessary things are purchased during Christmas. Things rarely lasting very long or actually appreciated by those who receive them. Same often goes for birthday gifts, especially if it is for someone you don't know very well. But there are things you can give away that are much necessary and appreciated. A great gift is food. All people need food and with a little imagination it is easy to put together a nice gift of groceries. Choose organic and locally grown and give to someone who has a birthday or for Christmas. If it had not been for corona, massage or similar would also have been an excellent gift. Or why not give away a shampoo bar? Most people use shampoo. Besides coming in a plastic-free package, it also leaves minimal waste behind. Appreciated and simple. Ecogenuine sells "Trial Packs" from Ethique containing shampoo, conditioner, body butter and facial wash. Perfect as a birthday or Christmas gift and definitely not unnecessary. Keep an eye out for our new arrivals for Christmas! You are guaranteed to find something suitable for everyone.


Wish you a lovely Friday!"Trial Pack by Ethique".

10 visningar0 kommentarer
bottom of page