top of page
  • Skribentens bildEcogenuine

Om Zero Waste / About Zero waste

English version follows below Swedish


För dig som inte vet vad “Zero waste” innebär så syftar det till att lämna så lite avfall efter sig som möjligt och sträva efter att inte lämna något avfall efter sig. Detta har väldigt positiva effekter på klimatet eftersom det drar ner nyproduktion och förbrukning avsevärt. Och det innebär inte “dead end” för ekonomin som en del argumenterar utan handlar om att ändra riktning. Och lika stadigvarande som förändring är så kommer det alltid finnas bakåtsträvare. Vad kan du göra då för att lämna efter dig så lite avfall som möjligt? Det kanske känns hopplöst men det finns faktiskt mycket du kan göra. Nedan delar jag med mig av några få tips.


- Köp inte engångspåsar i butik eller ta engångspåsar när du plockar frukt och grönsaker. Ta med en egen korg eller tygpåse till affären. Använd bärkasse i tyg när du handlar mat och självklart helst en begagnad sådan. En bra tygpåse kan hålla livet ut och går inte sönder lika lätt som en plastpåse. Då undrar du såklart vad du ska kasta dina hushållssopor i? I affären finns stort utbud av avfallspåsar gjorda i återvunnen plast eller ännu bättre, komposterbara plastpåsar. Har de inte sådana, be dem ta in. Dessutom kostar de betydligt mindre än de engångskassar du släpar hem från affären varje gång. Gör det till en vana att alltid ha en tygkasse i väskan.


- Köp inte nya kläder. Senaste forskning visar att textilindustrin är en av de största bidragen till klimatförändring. Förutom de massiva växthusgasutsläppen så bidrar den också till giftutsläpp i närmiljön och innebär oftast usla arbetsförhållanden i textilfabrikerna. Som konsument har vi makt och kan bojkotta storföretag som bara vill tjäna pengar på slit och släng snarare än kvalité. Idag finns omfattande utbud av secondhandaffärer i Sverige, även online. Inte sällan går det att hitta helt oanvända kvalitétsplagg eller fina vintagekläder som håller sig fräscha år efter år. Laga dina kläder. Ibland är det bara en dragkedja som gått sönder. Varför inte köpa en ny dragkedja istället för en helt nytt plagg och damma av symaskinen och sy på den gamla? Om du inte äger en symaskin eller kan sy, så har du kanske en vän som kan göra det. Eller varför inte lämna in till närmaste sömmare eller sömmerska?


- Ta dina skor till en skomakare. Skomakare kan göra underverk. De kan byta sulor och klackar och få en sko som ser redo ut att kasseras att se ut som ny. Du kan behålla dina favoritskor och bidrar minimalt med avfall och utsläpp.


- Kasta inte gamla möbler och köp inte nya. Om du verkligen vill bli av med din möbel sälj den eller skänk bort den. Du kanske tror att ingen vill ha din gamla byrå men faktum är att det finns tillräckligt med fattiga människor i Sverige som inte har råd med möbler. Genom att sälja eller skänka bort den har du inte bara gjort miljön en tjänst utan kanske även någon annan nöjd. Laga dina möbler eller köp second hand. Har du gamla massiva möbler så släng dem inte. Kvalitén på gamla möbler är rena hantverk och inte ens jämförbara med dagens billigt producerade slit- och släng spånskivsmöbler. De kanske ser tråkiga ut men med slipmaskin, nya knoppar och lite färg kan du i princip skapa nya möbler och dessutom varar de år ut och år in.


- Använd inte wettextrasor eller disksvampar i syntetmaterial. Förutom att de oftast nöts ner snabbare så lämnar de mikroplaster efter sig i avloppet. Idag finns stort utbud av disktrasor och svampar i naturmaterial som håller år ut och år in. När de nöts lämnar de heller inga skadliga mikroplaster efter sig.


- Handla zero waste hud- och hårvård. Förutom transporter och återvunnen kartong så lämnar du nästan inget avfall när du handlar på Ecogenuine då alla våra produkter är 100% komposterbara. Tänk på att emballagen från Lamazuna och Ethique ser ut som vanligt papper men är komposterbara och särskilt framtagna för detta ändamål. Vanligt papper kan du alltså inte kompostera men dessa emballage kan du gräva ner i din trädgård.

Ingen förväntar sig att du ska lämna noll avfall efter dig från en dag till en annan men att hela tiden ha minimal konsumtion i åtanke och tänka efter innan du handlar kan göra stor skillnad. Det finns oändligt med lösningar när det kommer till att minska avfall. Bara fantasin sätter gränser. De mesta du äger behöver du inte. Köp inte de där onödiga små plastgrejorna. De kommer inte göra dig lyckligare. En hälsosammare planet gör.

 

For those of you who do not know what "Zero waste" entails, it aims to leave minimal waste behind and strive not to leave any waste at all. It has a very positive effects on the climate as it significantly reduces production and unnecessary consumption. Some may argue it would be "dead end" for the economy although it is rather a shift than an end. But as steady as change is, there will always be reactionary people. What can you do to leave as little waste as possible? It may seem hopeless but there is actually a lot you can do. Below I share a few tips.


- Do not buy disposable grocery bags or disposable bags when buying fruits and vegetables. Bring your own basket or reusable bag to the store. Use a carrier bag in textile when you buy food. A good textile carrier bag could last a lifetime and does not burst as easily as a plastic bag. Then of course you wonder what bag to use for your bin? The stores usually have a variety of garbage bags made from recycled plastic or better yet compostable plastic bags. If they do not have them, ask them to take them in. In addition, they cost significantly less than the disposable plastic bag you bring home from the store every time you go grocery shopping. Make it a habit to always have a textile bag in your purse. - Do not buy new clothes. Lastest research shows that the textile industry is one of the main contribute to climate change. In addition to the massive greenhouse gas emissions, it also contributes to toxic wastes in the local environment, which often entail poor working conditions for employees in the textile factories. As consumers, we have the power to boycott and set standards for companies only looking to make a huge profit from wear and tear rather than quality and sustainability. Today, there a lots of second-hand shops in Sweden, including online. It is not rare to even find never-worn quality clothes or fine vintage remaining in good condition year after year. Fix and repair your clothes. Sometimes it's just a broken zipper. Why not buy a new zipper instead of a brand new clothing item, dust off the sewing machine and sew on a new one? If you do not own a sewing machine or the ability to sew, perhaps your friend may or why not hand it in to the nearest seamstress?

- Take your old shoes to a shoemaker. Shoemakers can do wonders. They can change soles and heels and make a shoe ready to be tossed looking like a new pair. You can hold on to your favourite shoes and reduce waste and emissions at the same time.

- Do not throw away old furnitures and buy new ones. If you really want to get rid of a furniture, sell it or give it away. You may think that no one wants your old dresser but the truth is that there are enough poor people in Sweden who cannot afford furnitures. By selling or donating it, you do someone else a favour as well as the environment. Repair your furniture or find it on second hand. If you own an old solid furniture, do not throw it away. The quality of old furnitures are real craftsmanship and are not even comparable with the present cheaply produced chipboard furnitures. They old ones could look a bit sad, but with a sanding machine, new handles and color, you can basically create a new one lasting more than a lifetime.

- Do not use wettex cloths or dish sponges in synthetic materials. In addition to the fact that they are usually torn easily, they leave microplastics running out in the drain. Today there are many selections of dishcloths and sponges in natural materials lasting year after year and they do not leave harmful microplastic residuals.

- Buy zero waste hair and skin care. Apart from transport and recycled cardboard, you leave almost no waste when you shop at Ecogenuine as all our products are 100% compostable. Keep in mind that the packaging from Lamazuna and Ecogenuine looks like ordinary paper but is compostable and specially developed for this purpose. You can not compost ordinary paper, but you can dig these packages down in your lawn if you like.

No one expects you to leave zero waste behind from one day to another but consuming minimal at all times and wisely reconsider a purchase can make a huge difference. There are endless solutions when it comes to reducing waste. Only lack of imagination is preventing you. Most of the things you own you do not need. Do not buy those unnecessary little plastic things. They will not make you happier. A healthier planet will.

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page