top of page
  • Skribentens bildEcogenuine

Varför har vi valt bort produkter med palmolja? / Why have we opted out of palm oil products?

English version follows below Swedish

Jo, för produktion av palmolja får förödande konsekvenser. Trots detta, är palmolja mycket vanlig och finns i allt från godis, kakor och snacks, skönhets- och hygienprodukter, stearinljus och till med biobränsle. Varför är då palmolja så vanlig? Palmolja en är en effektiv växt, har många användningsområden och är mycket billig. Ironiskt nog har den ett alldeles för högt pris, då den orsakar enorma förödelser för både människor och miljö.


Palmolja utvinns ur frukten från oljepalmen (Elaeis guineensis) och kommer ursprungligen från tropiska Afrika, men odlas även idag i tropiska Central- och Sydamerika och Sydostasien. En enda oljepalm ger flera tusen frukter. Den mesta av palmoljan kommer från Indonesien som är världens största producent av palmolja och producerar 50% av all världens palmolja. Odlingarna i Indonesien motsvarar halva Sveriges yta. Palmolja säljs till ett mycket lågt pris och är en av de bidragande orsakerna till att efterfrågan av palmolja är så stor. I västvärlden ökar efterfrågan på biobränsle, vilket i sin tur leder till ytterligare efterfråga av palmolja. Hälften av all palmolja som importeras till EU, är avsedd enbart för biobränsle. Tack vare ökad efterfrågan så ökar också produktionen i många länder, länder som ofta har hög korruption bland makthavare och/eller saknar reglering av skogsskövling. För att skapa plats åt oljepalmsplantagerna, skövlas värdefull regnskog och viktiga torvmarker utdikas. I flera länder finns redan många mindre lokala oljepalmsodlare och i takt med ökad efterfrågan, pressar multinationella företag tillsammans med korrupta myndigheter, lokala odlare att utöka sin odling och sälja till multinationella företag. Om de vägrar sälja tas marken tas ifrån dem och/eller tvångsförflyttas boende och markägare. Hoten och utpressningarna leder till en mycket orättvis handel där mindre lokala odlare alltid får extremt dåligt betalt och gör mycket liten vinst till skillnad från stora exportörer. Dessutom används ofta parakvat, ett bekämpningsmedel så giftigt för människor och djur, att användningen är totalförbjuden inom EU.Oljepalmsplantage

I takt med att regnskogen försvinner, så försvinner även de arter som är direkt beroende av regnskogen, orangutanger och tigrar men även mindre djur och enorma mängder växter, svampar och insekter. Skövlingen bidrar dessutom till klimatförändringar, både direkt och indirekt, då avskogningen frisätter väsentliga mängder koldioxid, samt tar bort de träd som binder koldioxid direkt från atmosfären och producerar syre. Även vattnets kretslopp påverkas, då regnskogen binder de stora mängder vatten som faller med tropiska regn. Regnskogen är dessutom en viktig källa för mediciner. Mer än 25% av all världens mediciner, inklusive essentiell antibiotika kommer från regnskogen.


Som konsument kan det det vara svår att veta vilka produkter som innehåller palmolja, då de många gånger anges som vegetabilisk olja. Sedan december 2014 måste dock alla EU-länder, ange vilket vegetabiliskt fett eller olja livsmedlet innehåller. Tyvärr finns det ingen reglering av import av palmolja. Efter att det för omvärlden blivit känt, under vilka förhållande palmolja produceras bildades organisationen RSPO-märkningen (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Med denna märkning, ska producenter som vill märka sina produkter, uppfylla vissa kriterier. Kriterierna tillåter dock en viss skogsavverkning och dessutom efterlever få producenter de åtagande märkningen innebär. Trots att denna märkning ställer vissa krav på producenterna, så finns ännu ingen hållbar palmoljeproduktion och för att inte bidra till regnskogsskövling bör man därför som konsument helt avstå från produkter med palmolja. Palmoljan finns även utanför grossisthandlarnas hyllor, där den inte är lika synlig. Till exempel har Svenska AP-fonderna gjort investeringar i ett av världens största palmoljebolag, Wilmar International, som producerar palmolja i både Indonesien och Uganda och bidragit till enorma mängder skövlingar samt skapat förödande konsekvenser för många fattiga människor som förlorat både hem och inkomstkälla. Över 100 000 orangutanger har utrotats under de senaste femton åren och förekomst av barnarbete kan direkt länkas till företaget.


En hållbar produktion av palmolja skulle vara det mest önskvärda men står inför stora utmaningar. Idag är det omöjligt att skilja hållbar, från icke hållbar, och de certifieringar som finns bannlyser inte regnskogsskövling eller andra hemska konsekvenser som följer med oljepalmsodling. Det bästa du kan göra som konsument, är därför att helt avstå från palmolja eller ställa krav på butiker och politiker. Var en medveten konsument, vare sig det gäller inköp av schampo, stearinljus eller fondsparande.

 

Well, for the production of palm oil has devastating consequences. Despite this, palm oil is very common and can be found in everything from sweets, cakes and snacks, beauty and hygiene products, candles and even in biofuels. Then why is palm oil so common? Palm oil is an efficient plant, has a wide range of usage and is very cheap. Ironically, the price we pay is very high due to the devastation left on both people and the environment.


Palm oil is extracted from the fruit of the oil palm (Elaeis guineensis) and originally grow in tropical Africa, but is also agricultured today in tropical Central and South America and Southeast Asia. A single palm tree produces thousands of fruits. Most of the palm oil today comes from Indonesia, which is the world's largest producer of palm oil and produces 50% of all the palm oil in the world. The area of the plantations in Indonesia correspond to half of Sweden. Palm oil is sold at a very low price and is one of the main reasons the demand for palm oil is so high. The demand for biofuels is increasing in the Western world, which has led to further demand of palm oil. Half of all palm oil imported into the EU is solely intended for biofuels. As a result of increasing demand, production is also increasing in many countries. Same countries often struggle with wide spread corruption among political leaders, and/or lack regulations of deforestation. To make space for oil palm plantations, valuable rainforest is being cleared and important peatlands are being drained. Most of these countries also already have established minor local oil palm plantations, who are, as demands increases, forced or threatened to expand their plantations and sell to multinational companies and corrupt politicians, to an unreasonably low price. If they refuse, they are driven from their lands and forced away from their homes. These threats and extortion lead to an unfair trade where minor local cultivators make very low profit as oppose to the large exporters. Besides that, paraquat is often used, a pesticide so toxic to human and animals, it has been completely banned within the EU.

Oil palm plantation


Along with deforestation of the rainforest, comes the extinction of it's species, such as orangutans and tigers but also smaller animals, a huge amount of plants, fungi and insects. The deforestation also contributes to climate change, both directly and indirectly as it releases significant amounts of carbon dioxide, in terms of firewood fuel and burning of the ground and removes the trees that bind carbon dioxide directly from the atmosphere, to produce oxygen. The water cycle is also affected, as the rainforest binds large amounts of water, falling with tropical rain. The rainforest is also an important source for medicines. More than 25% of all the world's medicines, including essential antibiotics, come from the rainforest.


As a consumer, it is difficult to know which products contain palm oil, as they are often listed as vegetable oil. However, since December 2014, all EU countries must state which vegetable fat or oil the food contains. Unfortunately, there is no regulation on the import of palm oil. When the knowledge of the horrifying production of palm oil became known to the rest of world, the organisation RSPO label (Roundtable on Sustainable Palm Oil) was formed, to ensure production lived up to certain standards. With their marking, producers who wish to mark their products, must meet certain criteria. However, the criteria allow a certain amount of deforestation and, in addition, few producers comply with the commitments the marking entails. Despite the fact that this marking places certain demands on producers, there is still no sustainable palm oil production and in order not to contribute to rainforest deforestation, consumers should therefore completely opt out of products with palm oil. Palm oil is also present in less obvious consumption. For example, the Swedish AP funds have made investments in one of the world's largest palm oil companies, Wilmar International, which produces palm oil in both Indonesia and Uganda and contributed to huge amounts of deforestation and created devastating consequences for many poor people who lost both homes and sources of income. Over 100,000 orangutans have been eradicated over the past fifteen years due to their production and the occurrence of child labor is also directly linked to the company. Sustainable production of palm oil would be most desirable but still faces major challenges. Today, it is impossible to distinguish sustainable from unsustainable and the certifications that exist do not ban deforestation or other devastating consequences that come with oil palm cultivation. The best thing you can do as a consumer is to opt out or ask for palm oil free products and lobby politicians. Become an aware consumer, whether it is the purchase of shampoo, candles or placement of funds.

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page