top of page
  • Skribentens bildEcogenuine

Vad menar vi med "naturlig"? / What do we mean by "natural"?

English version follows below SwedishIdag florerar mycket hygien- och skönhetsprodukter märkt med egenskapen “naturlig”. Vad som åsyftas varierar ungefär lika mycket som det finns produkter på marknaden. Nedan redogör vi för vad vi menar med naturlig och varför vi anser att det är en bättre källa.

Vad menar vi när vi skriver att våra produkter är naturliga?

En vad vi kallar “naturlig” källa är förnybar, växtbaserad, och oftast ätbar, dock enbart i sin ursprungliga form, och helt utan tillsatser av syntetiskt framställda kemikalier. Exempel på detta är kokosnöt, lime, mynta, lavendel och apelsin.


Varför används det i vår marknadsföring?

När vi marknadsför anger vi "naturlig" för att konsumenten ska känna sig försäkrad om att det inte framställts ur råolja, en syntetisk källa eller innehåller potentiellt skadliga ämnen. Ur miljösynpunkt är en naturlig källa definitivt att föredra framför en produkt som är framställd av råolja.

Är det bättre för miljön?

Ja, definitivt för klimatet. Råolja är en av de allra vanligaste förekommande ingredienserna i hudlotion tack vare dess låga pris och benämns oftast petroleum eller petrolatum i ingrediensförteckningen. Den är vanlig i de allra billigaste märkena men kan även förekomma i dyrare märken. Andra exempel på produkter som är tillverkade av råolja är bensin, flygbränsle, gasol eller diesel. Listan på användning av råolja kan göras lång..... Men är definitivt en av de största orsakerna till klimatförändringar.

Är det bättre för huden?

Det råder delade meningar om huruvida petroleum skulle vara skadligt för huden. Det finns inga bevis på att ren petroleum skulle vara skadligt för huden. En del forskare menar dock på att det finns produkter där reningen av råoljan inte alltid varit tillräcklig och att det därmed kan finnas skadliga varianter. En del hudexperter menar även att att mineraloljor inte är bra för huden medans andra menar att det är den bästa barriären mot förlust av fukt. Dock innehåller få babykrämer samt eksemförebyggande krämer petrolatum, som ju är särskilt framtagna för att återfukta och motverka torr hy. Likaså förekommer petroleum sällan i dyrare hudkrämer.


Varför skulle naturlig vara att föredra framför annat?

Ur miljösynpunkt är det att föredra då naturlig i vårt fall åsyftar en växt och en förnybar källa. Flertalet av ingredienserna kommer också från samma produkter som vi äter. Det betyder dock inte att det är ätbart då man extraherat substanser som i sådan form eller mängd inte är ätbar. Att något är naturligt betyder definitivt inte ätbart eller giftfritt. Naturen innehåller mängder med gifter, även dödliga sådana. Även maten vi äter innehåller små mängder gifter, vare sig den är fri från pesticider eller ej. Till och med vanliga kryddor vi använder dagligen är giftiga i stora mängder, som till exempel kanel och muskotnöt. Våra produkter är självklart inte giftiga eller skadliga för utvärtes bruk.


Vi försöker alltid förhålla oss vetenskapligt till våra kunder och kommer därför aldrig använda oss av marknadsföringsknep som innehåller påstående utan vetenskapligt stöd.

 


What do we mean when we state that our products are natural?

What we call "natural" is a renewable, plant-based, and usually edible source, although, only in its original form, and without the addition of synthetically produced chemicals. Examples of these are coconut, lime, mint, lavender and orange.


Why is it used in our marketing?

When we market a product as "natural" it is to ensure the consumer that the product is not produced from crude oil or derives from a synthetic or a potentially harmful source. From an environmental point of view, a natural source is definitely preferable over a product made of crude oil.


Is a natural product better for the environment?

Yes, especially for the climate. Crude oil is one of the most common ingredients in lotions as a result of being inexpensive and is usually named petroleum or petrolatum. It is often found in cheap brands, but may also be found in some more expensive brands. Petroleum is the same source of origin as petrol, aviation fuel, LPG or diesel. The list of use of crude oil can be made long ..... But it is one of the biggest contributors to climate changes.


Is it better for the skin?

There is a difference of opinions on whether petroleum would be harmful to the skin. There is no evidence that purified petrolatum would be harmful in any way. However, some scientist believe that there are petroleum products where purification of crude oil have been insufficient and thus may contain harmful variants of petroleum. Some skin experts also believe mineral oils are not good for the skin, while others believe that it is the best barrier against moisture loss from the skin. However, few baby lotions and eczema prevention creams contain petroleum and those creams are specially developed to moisturise and prevent dry skin. Likewise, petroleum is rarely found in more expensive skin creams.

Why would natural be preferable above all else?

From an environmental point of view, natural is definitely preferable as it in our case refers to a plant and thus a renewable source. Most of the ingredients also come from the same products we eat. However, this does not mean that it is edible when a substance has been extracted in such amounts or such form. The fact that something is natural, does not mean non-toxic. Nature holds a huge amount of toxins, even many fatal ones. Even our food contains small amounts of toxins, whether it is free of pesticides or not. Spices we use daily are more or less toxic in large quantities, such as cinnamon and nutmeg. None of our products though are toxic or harmful for external use.


We always try to relate scientifically to our customers and will therefore never use marketing tricks as claims without scientifically based evidence.

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page