top of page
  • Skribentens bildEcogenuine

Earth Day

English version follows below Swedish.Idag den 22 April är det Earth Day. En dag som avsatts sedan 1970 för att uppmärksamma världens miljöproblem. Vad kan vara mer passande när klimatkrisen nu hamnat ännu ytterligare i skuggan? Klimatkrisen är långt mer alarmerande än pandemin men behandlas som om det vore ett litet problem att ta itu med när det finns tid och pengar. Långt fler människor dör till följd av klimatförändringar än Covid-19. Och många är barn. Men de bor inte här i västvärlden så lite medial uppmärksamhet ägnas åt dessa problem trots att det är i högsta grad vårt problem. Västvärlden konsumerar mest och det mesta av råmaterialen vi konsumerar kommer inte härifrån. Bilar, kläder, elektriska prylar, möbler, mat, bränsle, värme, el....listan kan göras lång. Och som vanligt är det de fattigaste som drabbas värst. Förutom att engagera dig i en organisation eller ställa krav på politiker kommer 7 tips på vad du kan göra själv.

  1. Se över din energileverantör. Har du möjlighet att byta energileverantör till ett bättre alternativ, gör då det. Men var uppmärksam på “Green-wash” marknadsförare och kolla upp om det verkligen är bättre.

  2. Vart investerar du dina pengar? Var verkar och vad gör företagen som köper dina fonder och aktier i? Bidrar de till ohållbar skogsskövling? Köper de material från gruvor som använder sig av barnarbete? Kolla upp vad de sysslar med och byt till ett bättre alternativ.

  3. Minska matsvinnet. Slösa inte på din mat! Ät resterna innan du lagar nytt och lukta och smaka på maten som passerat bäst-före-datum. Bäst-före betyder INTE utgånget och oätligt utan helt enkelt att det kan vara något bättre än det datumet. Se upp med varor där det står utgångsdatum eller ät-inom-antal-dygn. Då ska det inte ätas efter den dagen. (Få varor har dock denna märkning.)

  4. Se över ditt CO2-utsläpp. Skriv ner varje dag I en längre period vad du konsumerar, förbrukar och använder, mat, kläder, prylar, resor, el, värme och vatten etc. Och helst representativa veckor under året. Fyll i en tabell på nätet och se vad ditt CO2-utsläpp blir. På så vis blir det också lättare för dig att komma på vad du bör minska på.

  5. Spara på vattnet. Med klimatförändringar och torka kan vatten även i Sverige komma att bli en bristvara. Spåren syns redan i grundvattenkällor i vissa län. Spara därför på vattnet och vattna inte under bevattningsförbud! En grön gräsmatta i trädgården är inget nödvändigt för överlevnad! Skippa frekventa bad och långa varma duschar. Förutom hög vattenkonsumtion är de dessutom energikrävande. De torkar dessutom ut huden.

  6. Sprid budskap till vänner, kollegor och familj. Men gör det på rätt sätt. Kom med förslag istället för kritik. Visa vad som kan göras istället för att påpeka vad som inte ska göras. Gensvaret blir oftast bättre.

  7. Ge tillbaka till jorden. Plantera ett träd. Vare sig du skänker pengar till en organisation eller om du planterar träd i din egna trädgård. Träd är ett utmärkt sätt att ge tillbaka till jorden.

Ha en grön glad Earth Day!


Eng version.


Today, April 22nd, is Earth Day. A day set aside since 1970 to shine light on the environmental issues in the world. What could be more appropriate when the climate crisis has now fallen even further into the shadows? The climate crisis is far more alarming than the pandemic but is treated as if it is a small problem to deal with when there is time and money. Far more people die as a result of climate change than due to Covid-19. And many of them are children. But they do not live in the western world so fair medial attention is dedicated even though it is very much our problem. The western world consume the most and most of the raw materials we consume do not derive here. Cars, clothes, electrical gadgets, furnitures, food, fuel, heating, electricity .... the list can be made long. And as usual, the poorest are the worst affected. In addition to getting involved in an organisation or putting demands on politicians, here are 7 tips what you can do yourself. 1. Check your energy supplier. If you have the opportunity to change energy supplier to a better one, then do so. But pay attention to "Green-wash" marketers and see if it really is better. 2. Where do you invest your money? Where do the companies that buy your funds and shares operate and what do they do? Do they contribute to unsustainable deforestation? Do they buy materials from mines that use child labor? Check out what they are doing and switch to a better alternative. 3. Reduce food waste. Do not waste your food! Eat the leftovers before cooking and smell and taste the food that has passed the best-before date. Best-before does NOT mean expiration and inedible but simply that it can be something less good than that date. Beware of items that have an expiration date or an eat-within-number-of-days. Then it should not be consumed after that day. (Few items, however, have this label.) 4. Review your own CO2 emissions. Write down every day for a longer period what you consume, and use; food, clothes, gadgets, travel, electricity, heat and water, etc. And preferably representative weeks of the year. Fill in a table online and check your CO2 emissions outcome. This will also make it easier for you to figure out what you should reduce. 5. Save on water. With climate change and drought, water may also become a scarce commodity in Sweden. The tracks are already visible in groundwater sources in some counties. Therefore, save water and do not water during irrigation ban! A green lawn is not necessary for survival! Skip frequent baths and long hot showers. In addition to high water consumption, they are also energy-consuming. Further, they dehydrate your skin. 6. Spread the message to friends, colleagues and family. But do it the right way. Make suggestions instead of criticisms. Show what can be done instead of pointing out what should not be done. The response will usually be better. 7. Give back to the earth. Plant a tree. Whether you donate money to an organisation or if you plant trees in your own garden. Trees are a great way to give back to the earth.


Have a green happy Earth Day!

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page